Zdravlje

Tumorski markeri – referentne vrednosti i cena testiranja

Šta su tumorski markeri – definicija 

Prema patofiziološkoj tj stručnoj medicinskoj definiciji, tumor markeri predsatavljaju biološki aktivne molekule, a koji pokazuju da u organizmu čoveka najverovatnije postoji bujanje odnosno proliferacija malignio izmenjenih ćelija.

Tumorski markeri se logično, produkuju tj stvaraju u samim tumorskim ćelijama, a mogu da se nađu bilo na samoj ćelijskoj membrani malignih ćelija ili pak da se nađu u okolnim telesnim tečnostima (pre svega u krvi).

Neke supstance koje predstavljaju indikatore ćelijske atipije i maligne izmene, mogu da se stvaraju čak i u normalnim ćelijama i tkivima.

Koje supstance u organizmu mogu da se iskoriste kao tumorski markeri? 

Markeri maligne odnosno tumorske proliferacije mogu da budu različite supstance u organizmu, a najčešće se u tumor markere ubrajaju:

1) Hormoni – sa najčešće takozvanom ektopičnom sekrecijom (tj stvaranjem izvan mesta normalne sinteze) i/ili sa prekomernom sintezom i sekrecijom u krvotok;

2) Proteini odnosno enzimi – kao proizvodi metabolizma maligno izmenjenih ćelija;

3) Antigene supstance – koje se nalaze na membrani i/ili u citoplazmi tumorskih ćelija; membranski antigeni su jedni od najčešće korišćenih i u praksi određivanih markera ćelijske atipije i maligne proliferacije (na primer antigene supstance na izmenjenim ćelijama kod leukemija);

4) Antitela odnosno imunoglobulini – koja predstavljaju supstance čiji nivo (ili stručno rečeno titar At) u krvi može da bude višestruko povišen u slučaju postojanja maligniteta, i koje sintetišu i sekretuju maligno izmenjene ćelije iz grupe B-limfocita (plazmociti – kao zrele B- ly ćelije);

5) Geni – koji se nalaze unutar tumorskih ćelija, a sa razvojem savremenih metoda dijagnostike i terapije, postaju sve značajniji u ulozi markera postojanja maligne bolesti;

Da bi neka supstanca bila idealna kao tumorski marker, potrebno je da bude i visoko specifičan i visoko senzitivan pokazatelj postojanja ćelijske atipije i maligne proliferacije (a koje su glavne odlike tumorskih ćelija); da bude ispoljen i da se može detektovati od samog početka razvoja tumorske promene (takozvane kancerogeneze) i da bude stalno prisutan (konstantan) parametar tokom svih faza kroz koje maligni tumor u svom postojanju (takozvanim stadijumima) prolazi.

Iako je neosporna činjenica da idealan tumorski marker u kliničkoj praksi ne postoji, ipak je veoma značajno da se nivo nekih supstanci (a koje se koriste kao tumor markeri), koje se kod normalnih odnosno zdravih osoba nalaze u veoma malim količinama sa nastankom i procesom napredovanja (progresije) tumorske promene u znatnoj meri povećava (jer se oslobađa u krv iz samih tumorskih odnosno maligno promenjenih ćelija).

Svrha korišćenja tumorskih markera u kliničkoj praksi 

loading...

Iz svih u tekstu prethodno pomenutih razloga, značajno je istaći da se tumor markeri koriste u sledeće svrhe:

– Za rano otkrivanje postojanja tumora – odnosno za identifikaciju tumora u njegovom najranijem kliničkom stadijumu (poznato „zlatno“ pravilo – rana dijagnoza – rana terapija – bolja prognoza);

– Za „skrining“ osoba koje su potencijalno nosioci tumorskih gena – što znači da se uz pomoć porasta vrednosti tumorskih markera u krvi, mogu u visokom procentu otkriti one osobe iz opšte populacije koje imaju naslednu osnovu da obole od neke vrsta maligniteta (tačnije, čiji su rođaci bolovali/umrli od malignog tumora neke vrste);

– Za dijagnostikovanje određenih oblika malignih tumora – svaka vrsta maligniteta, ima svoje manje ili više specifične tumorske markere, čiji porast ukazuje na njihovo (tumorsko) postojanje i/ili progresiju ka većem stadijumu (i posledično lošiji ishod);

– Za procenu rezultata terapije – nakon odgovarajućeg terapijskog modaliteta, u proceni rezultata postignutih efekata lečenja, kao i za prognoziranje takozvanog „petogodišnjeg“ perioda preživljavanja pacijenata, određuju se kontrolne vrednosti tumor markera u krvi pacijenata

Da li povišene vrednosti tumorskih markera nužno znače postojanje malignog tumora? 

Tumor markeri se određuju po pravilu analizom krvi, urina i/ili tkivnog uzorka koji je dobijen metodom biopsije, a sve u zavisnosti od lokalizacije i vrste primarnog i/ili metastatskog tumora.

Metode koje se za analizu prisustva i vrednosti tumor markera koriste, su iz godine u godinu sve savremenije, ali je po pravilu bitno da budu osetljive na postojanje određenih biološki aktivnih molekula, i da pokažu visok stepen specifičnosti za markere koji služe za utvrđivanje prisutnosti tačno određenog malignog tumora (karcinom dojke; jajnika; prostate; kolona;pluća; limfomi; leukemije).

Po pravilu tumorski markeri čije su vrednosti konstantne ili se pak progresivno povećavaju (kod vršenja takozvanih „serijskih testiranja“ – pre svega kod genetski predisponiranih, a klinički ipak zdravih osoba; kod osoba kojima je drugim metodama otkriveno postojanje tumora ili se na njega pak posumnjalo; ili kod osoba kod kojih se prati napredak tumora po stadijumima i/ili uspešnost primene terapije), jesu jedan od primarnih i najvažnijih pokazatelja postojanja maligne bolesti.

Sa druge strane, povećane vrednosti tumor markera u krvi, urinu ili u tkivnom bioptatu, mogu da budu prisutne i u slučaju nekih zapaljenskih i/ili infektivnih oboljenja; krucijalna razlika u datim situacijama, jeste veoma važna činjenica da su biološki aktivni molekuli prisutni u pomenutom stanju zapaljenja, povećani samo privremeno, odnosno za vreme dok zapaljenski proces traje i da se nakon popravljanja opšteg stanja i nestanka „znakova zapaljenskog procesa“, i biološki aktivne supstance tj tumorski markeri ubrzo vraćaju na svoj referentni odnosno granični i normalni nivo.

Najznačajniji tumorski markeri i njihove referentne (granično normalne) vrednosti

1) CA 15-3 – tumorski marker za karcinom dojke čije su referentne vrednosti < 20-30 U/l

Ovaj tumorski antigen je po svom hemijskom sastavu ugljeni-hidrat, a određivanje njegovih vrednosti koristi se za:

– otkrivanje postojanja malignih promena u dojci kod žena – jer vrednosti ovog tumorskog markera u velikoj meri imaju dobru korelaciju sa stepenom uznapredovalosti (odnosno sa stadijumom, gradusom) karcinoma dojke;

– za razlikovanje benignih (dobroćudnih promena u tkivu dojke – kakve su ciste, solidne benigne tumefakcije) od malignih promena (karcinoma) u dojci;

– za praćenje efekata terapije, a pre svega kod žena koje su obolele od karcinoma dojke (za procenu rezultata primenjene hemioterapije) – porast odnosno pad vrednosti CA 15-3 tumor markera, je u skladu sa napredovanjem odnosno sa druge strane sa povlačenjem (regresijom) oboljenja;

– kontrolne kliničke studije su pokazale – da se povećane vrednosti markera CA 15-3, nalaze i kod onih pacijentkinja koje su već prethodno lečene od karcinoma dojke, ali su i dalje pod povećanim rizikom od nastanka recidiva oboljenja, odnosno njegovog ponovnog javljanja;

– povećane vrednosti tumor markera CA 15-3, nalaze se i kod nekih drugih malignih bolesti, a u prvom redu kod – karcinoma pankreasa; karcinoma jetre (hepatocelularni karcinom); karcinoma kolona; karcinoma pluća; i karcinoma jajnika;

– povećane vrednosti tumor markera CA 15-3, mogu da budu privremeno prisutne i kod nekih pacijenata sa „nemalignim“ oboljenjima, odnosno kod osoba koje nemaju nikakve tumore, a boluju od – ciroze jetre i hepatitisa; pankreatitisa; gastritisa i enterokolitisa; zapaljenja pluća;

Cena određivanja tumor markera CA 15-3, zavisi od laboratorije ali iznosi oko 1000-1200 dinara.

Veoma je važno, a naročito prilikom pomenutih „serijskih“ testiranja, analize po mogućstvu raditi uvek u istoj laboratoriji (zbog reagenasa; zbog razlike u referentnim vrednostima), i biti posebno obazriv, da prilikom poređenja rezultata testiranja, merne jedinice u kojima je izražena vrednost markera budu iste (U/l; mg/ml; ng/ml; U/ml).

2) CA 125 – tumor marker za karcinom jajnika čija je referentna vrednost < 35-65 U/l

Ovaj ugljeno-hidratni tumorski marker, povišen je kod postojanja karcinoma (malignog tumora epitelnih ćelija) jajnika, a koristi se za:

– otkrivanje postojanja karcinoma jajnika – povećanje vrednosti markera CA 125, dobro koreliše sa postojanjem i napredovanjem raka jajnika kroz stadijume;

– praćenje efekata terapije i prognozu maligniteta jajnika – ukoliko je pacijentkinjama otkriveno prisustvo ovog malignoma i ukoliko je započeta odgovarajuća terapija, porast CA 125 koji je progresivan i stalan, a prati se u toku primene same terapije karcinoma – veoma je validan pokazatelj loše prognoze i potencijalnog visokog stepena smrtnosti od karcinoma jajnika; sa druge strane pad vrednosti tumor markera CA 125 za vreme i/ili nakon primenjene terapije pokazatelj je dobre prognoze i dobrog reagovanja pacijentkinje na terapiju;

– određivanje prisustva recidiva bolesti i/ili metastaza – kada se završi terapijska obrada karcinoma jajnika, normalne vrednosti tumor markera CA 125 nikada ne znače da bolesti više nema ili da nema rizika od nastanka recidiva; sa druge strane kada su vrednosti ovog markera povećene prilikom kontrolnih testiranja (a nakon obavljene operacije; zračenja; hemioterapije ili neke od kombinacija terapijskog pristupa), to je skoro siguran pokazatelj visokog rizika od nastanka recidiva odnosno vraćanja malignog tumora;

– porast vrednosti markera CA 125 može da se nađe i kod nekih drugih malignih bolesti, a pre svega kod – ginekoloških maligniteta drugih lokalizacija (karcinom endometrijuma; karcinom grlića materice); karcinoma pankreasa; karcinoma bilijarnih tj žučnih puteva;

– porast vrednosti tumorskog markera CA 125 se nalazi i kod nekih oboljenja koja nisu po karakteru tumorskog tipa, a to su pre svega – zapaljenska oboljenja ginekoloških organa; akutni pankreatitis i holecistitis; akutni hepatitis i ciroza jetre; neke benigne ginekološke promene (endometrioza; ektopična trudnoća; ovarijalne ciste);

– porast vrednosti CA 125 može da se nađe i kod nekih fizioloških stanja kakve su – trudnoća i normalan menstrualni ciklus; zato se određivanje ovog tumor markera nikada ne radi kao „skrining test“, već samo za otkrivanje i praćenje pacijentkinja sa karcinomom jajnika;

Cena određivanja vrednosti tumor markera CA 125 iznosi u zavisnosti od referentne laboratorije oko 900- 1500 dinara, a za korisnike RFZO je testiranje besplatno ili uz minimalno učešće.

Veoma često se za određivanje takozvanog ROMA indeksa kod karcinoma jajnika koristi i testiranje na vrednosti tumorskog markera HE4, čija se prosečna cena u laboratorijama kreće oko 2200-2500 dinara.

3) CA 19-9 – tumor marker za karcinom kolona i pankreasa, referentnih vrednosti < 37 μg/ml

Ovaj tumorski marker, je uz ostale markere maligniteta gastrointestinalnog trakta (CA 72-4, koji je pre svega tumor marker čije su vrednosti povišene kod postojanja karcinoma želuca) i uz tumorske markere opšteg prisustva maligne promene u organizmu (CEA), pozitivan je kod:

– malignih oboljenja drugih delova gastrointestinalnog trakta – povećane vrednosti CA 19-9 se nalaze i kod karcinoma jednjaka; karcinoma želuca; karcinoma rektuma i kolona i karcinoma žičnih vodova;

– nemalignih bolesti kakve su – ulkus želuca i duodenuma; akutni i hronični pankreatitis; oboljenja jetre (ciroza; hepatitis); akutni holecistitis (zapaljenje žučne kesice);

Cena određivanja vrednosti tumor markera CA 19-9 iznosi oko 900-1200 dinara.

Cena određivanja vrednosti tumor markera CA 72-4 iznosi oko 1100-1200 dinara.

4) CEA – tumor marker za karcinom kolona, metastatske tumore i uopšteno prisustvo maligniteta u organizmu čije su referentne vrednosti < 3 ng/ml 

Ovaj tumorski marker je povišen kod:

– već pomenutog karcinoma debelog creva; kod karcinoma želuca; karcinoma jednjaka i karcinoma pankreasa;

– povišene vrednosti CEA se nalaze i kod maligniteta drugih lokalizacija (bilo da su u pitanju primarni tumori ili pak metastaze), a to su – karcinom dojke; karcinom pluća; hepatocelularni karcinom;

– nemalignih oboljenja – Chronova bolest; Ulcerozni kolitis; ciroza jetre i hepatitis; bolesti pankreasa (akutni i hronični pankreatitis); ulkusna bolest; divertikuloza i divertikulitis; crevni polipi;

Cena određivanja vrednosti CEA tumr markera se kreće oko 700-900 dinara.

Ostali važniji tumor markeri i njihove referentne vrednosti 

5) Alfa-feto protein (AFP) – tumorski marker karcinoma jetre; jajnika; testisa i polnih ćelija.

Referentne vrednosti AFP-a iznose po pravilu < 10 μg/l za zdrave osobe, pa sve do vrednosti koje su < 40 μg/l za pacijente sa nekim od navedenih maligniteta, i za pacijente sa benignim oboljenjima jetre i ostalih pomenutih organa.

Cena testiranja pacijenata na AFP iznosi oko 750-850 dinara, zavisno od laboratorije.

6) Humani horionski gonadotropin (HCG) – tumor marker za karcinom jajnika i testisa

Referentne vrednosti HCG-a iznose < 5 U/l; a ovaj marker je normalno pozitivan odnosno povećan u stanju trudnoće pa se koristi kao test za trudnoću.

Cena testiranja pacijenata na vrednosti HCG-a iznosi oko 700 dinara, i zavisi od toga da li se radi kao test za trudnoću; kao tumor marker za karcinome jajnika i testisa; ili pak kao bitan faktor za praćenje trudnoće u okviru „dabl“ i/ili „tripl“ testa.

Sponzorisano:

loading...
Loading...