Blog

Šta je analgezija i kada i zašto do nje dolazi?

Analgezija predstavlja stručni medicinski naziv koji se vezuje za stanje koje je uprošćenim rečnikom najlakše definisati kao odsustvo bola, tačnije kao odsustvo sposobnosti prepoznavanja bola, a samim tim i reagovanja na bol.

Analgezija se razvija onda kada dođe do prekida uobičajeno povezanog sistema nerava koji se prostiru između određenog područja tela na koji deluje određena radnja ili stanje koje izaziva bol i mozga koji upravo preko sistema takvih nerava emituje i prenosi bol kao osećaj koji je oblik reakcije na delovanje određene radnje ili stanja.

Pri takvim okolnostima, iako određeno područje tela recimo trpi delovanje određene radnje ili stanja koje izaziva bol, ipak ne dolazi do nastanka bola, jer mozak usled prekida sistema nerava koji receptuju bol nije sposoban da proizvede i da emituje bol, kao oblik reakcije na delovanje određene radnje ili stanja koje izaziva bol.

S obzirom na činjenicu da se u sistemu nerava koji su odgovorni za stvaranje osećaja bola kao svojevrsnog oblika reakcije na delovanje određenih radnji ili stanja istovremeno nalaze receptori za bol, ali i receptori za dodir i receptori za toplotu, onda kada dođe do razvoja analgezije, najčešće istovremeno dolazi ne samo do odsustva sposobnosti prepoznavanja bola u određenom području tela, već i do odsustva sposobnosti reagovanja na dodir, kao i do odsustva sposobnosti reagovanja na toplotu.

Prethodno navedeno objašnjenje termina „analgezija“, važno je napomenuti nije usamljeno jer se analgezijom naziva i stanje u okviru kojeg takođe dolazi do odsustva sposobnosti prepoznavanja bola, ali ovog puta pod uticajem delovanja različitih medikamenata koji imaju za cilj da deluju protiv bolova.

Kroz sadržaj ovog teksta, baziraćemo se na informacije koje se odnose na analgeziju koja nastaje usled prekida uobičajeno povezanog sistema nerava koji se prostiru između određenog područja tela na koji deluje određena radnja ili stanja koje izaziva bol i mozga.

Kada i zašto dolazi do analgezije?

Osnovni uzrok nastanka i razvoja analgezije smo već definisali i opisali u prethodnom, uvodnom delu ovog teksta.

Dakle, u osnovi, analgezija nastaje i razvija se kao posledica prekida između uobičajeno povezanog sistema nerava koji se prostiru između određenog područja tela na koji deluje određena radnja ili stanje koje izaziva bol i mozga koji upravo preko sistema takvih nerava emituje i prenosi bol.

Međutim, ova, konkretno i pouzdano oblikovana definicija osnovnog uzroka analgezije, ipak nije dovoljna da bi ste u potpunosti mogli da razumete kada i zašto dolazi do pojave analgezije.

Uzrok pojave analgezije, može se vezati za prisustvo različitih oblika oboljenja i zdravstvenih poremećaja koji mogu biti aktivni u ljudskom organizmu.

Evo o kojim konkretno oblicima oboljenja i o kojim konkretno oblicima zdravstvenih poremećaja je reč:

Izraženost siringomijelije (Siringomijelija je na sreću redak oblik oboljenja koji se može razviti u unutrašnjosti kičmene moždine, a koji podrazumeva prisustvo ciste u unutrašnjosti kičmene moždine.

loading...

Onda kada dođe do izraženosti siringomijelije, cista koja je prisutna u unutrašnjosti kičmene moždine kroz proces svog širenja počinje da pritiska određeno područje kičmene moždine uzrokujući vremenom njegovo propadanje, a ta činjenica rezultira nastankom i razvojem analgezije u određenom delu ili u određenim delovima tela.

Deo, odnosno delovi tela u kojima će se usled delovanja ovog uzroka razviti analgezija, zavise od toga u kojoj konkretno regiji kičmene moždine je izraženo prisustvo siringomijelije).

Izraženost “Tubes dorsalis”-a (“Tubes dorsalis”, zapravo je isto što i neurosifilis. Ovaj oblik oboljenja, najčešće zahvata zadnje snopove kičmene moždine, a nastaje kao posledica infekcije sifilisom.

U većini slučajeva, neurosifilis se razvija tek 15 do 20 godina nakon infekcije sifilisom.

Osim pojave analgezije, “Tubes dorsalis” može izazvati i pojavu smetnji pri hodu, kao i pojavu smetnji u funkciji vida).

Izraženost tumora kičmene moždine (Kao i svi drugi organi koji se nalaze unutar ljudskog organizma, kičmena moždina takođe može biti izložena pojavi tumora.

Ukoliko dođe do pojave tumora na kičmenoj moždini, širenje tumora može pritiskati određeno područje kičmene moždine i ujedno uticati na propadanje tog dela kičmene moždine, a to dalje može uzrokovati pojavu analgezije).

Izraženost frakture kičmene moždine (Fraktura ili prelom kičmene moždine, gotovo uvek kada nastane, dovodi do pojave analgezije u određenom delu, odnosno delovima tela).

Izraženost infekcije kičmene moždine (Ukoliko dođe do infekcije kičmene moždine i ukoliko se takva infekcija ne sanira na vreme, može doći do pojave analgezije).

Izraženost polineuritisa (Polineuritis predstavlja oblik upale nerava. Ovaj oblik zdravstvenog problema, može zahvatiti različite grupe nerava, a ukoliko zahvati nerve koji su zaduženi za stvaranje i prenošenje bolnih senzacija, može uzrokovati pojavu analgezije).

Izraženost moždanog udara (Kao što je opšte poznato, moždani udar može ostaviti različite posledice na ljudski organizam. Neke od tih posledica, mogu se odraziti na funkciju nerava. Ukoliko usled prisustva posledica od moždanog udara dođe do oštećenja nerava koji su zaduženi za stvaranje i za prenošenje bolnih senzacija, automatski dolazi do pojave analgezije).

Izraženost tumora na mozgu (Izraženost tumora na mozgu, smatra se još jednim od mogućih uzroka pojave analgezije. Pritom, da bi tumor na mozgu uzrokovao pojavu analgezije, potrebno je da njegov položaj bude takav da pritiska područje mozga koje je zaduženo za kontrolisanje nerava koji stvaraju i prenose bolne senzacije).

Izraženost prisustva krvnih ugrušaka u unutrašnjosti krvnih sudova (U određenom broju slučajeva, kada dođe do izraženosti prisustva krvnih ugrušaka u unutrašnjosti krvnih sudova, može doći do poremećaja ishranjivanja određenih nerava ili do potpunog prekida ishranjivanja određenih nerava i do njihovog odumiranja, a to dalje može dovesti do pojave analgezije).

Izraženost ishemijskih napada (Ishemijski napadi, nastaju i razvijaju se onda kada u određenom delu mozga dođe do smanjenja ili do blokade protoka krvi. Najčešće, ishemijski napadi nastaju kao posledica izraženosti prisustva krvnog ugruška ili krvnih ugrušaka u unutrašnjosti nekog od krvnih sudova koji su smešteni u unutrašnjosti mozga. Kada dođe do manifestacije ishemijskog napada, smanjen ili blokiran protok krvi, može se odraziti na funkciju određenih nerava kojima upravlja određeno područje mozga koje je izloženo manifestaciji ishemijskog napada. Ukoliko je reč o ishemijskom napadu koji se manifestuje u području mozga koji upravlja nervima koji su zaduženi za stvaranje i za prenošenje bolnih senzacija, automatski dolazi do pojave analgezije).

Izraženost dijabetesa (Kod pacijenata koji dugi niz godina boluju od dijabetesa, bez obzira da li je reč od dijabetesu tipa 1, odnosno o urođenom dijabetesu ili o dijabetesu tipa 2, odnosno o stečenom dijabetesu, vremenom, usled propadanja funkcije krvnih sudova, može doći i do propadanja određene grupe nerava. Ukoliko dođe do propadanja nerava koji su zaduženi za stvaranje i za prenošenje bolnih senzacija, automatski dolazi do pojave analgezije).

Srazmerno činjenici da analgezija može nastati kao posledica delovanja različitih uzroka, njenu pojavu je uvek potrebno detaljno ispitati, a na taj način i ustanoviti njeno poreklo.

U zavisnosti od porekla analgezije, zavisi da li će analgezija biti izražena kao delimična ili kao potpuna i da li će biti izražena kao trenutna ili kao trajna.

Sponzorisano:

loading...
Loading...