Zdravlje

Spirometrija pluća – postupak, nalaz, rezultati, iskustva i cena

Spirometrija pluća predstavlja oblik vrlo pouzdane dijagnostičke metode koja se može definisati kao testiranje koje se sprovodi prvenstveno u cilju preciznog utvrđivanja stanja pluća, to jest u cilju preciznog ispitivanja plućne funkcije.

Pitanje koje pacijenti najčešće prvo postavljaju u trenutku kada dobiju uput za obavljanje spirometrije, glasi “Da li spirometrija pluća boli?”.

Ukoliko ste i vi u potrazi za odgovorom na ovo pitanje, pomoći ćemo vam da se odmah oslobodite te dileme i straha koji iz nje eventualno proizilazi i reći ćemo vam da spirometrija pluća ne boli i da čak ne izaziva ni bilo koji oblik osećaja neprijatnosti kod pacijenta.

Uz to, dijagnostička metoda kakva je spirometrija pluća, da bi se uspešno sprovela ne zahteva nikakvu prethodnu pripremu pacijenta niti obezbeđivanje nekakvih “specijalnih” uslova.

Ciljevi obavljanja spirometrije pluća

Da bi smo na konkretan način mogli da vam otkrijemo i da vam objasnimo šta su ciljevi obavljanja spirometrije pluća, prvo što ćemo naglasiti, jeste da obavljanje spirometrije podrazumeva merenje volumena, odnosno zapremine vazduha koju je pacijent sposoban da izdahne iz pluća i to prilikom maksimalnog izdaha.

Takođe, obavljanje spirometrije pluća podrazumeva i merenje brzine kojom je pacijent spreman da maksimalno izdahne ili da maksimalno udahne vazduh, a da se pritom ne zakašlje ili da ne postane izložen skraćenju ili trenutno izraženom gubitku daha.

S obzirom da rezultati navedenih vrsta merenja koja se vrše u toku obavljanja spirometrije pluća mogu da potvrde prisustvo određenog specifičnog stanja kojem su izložena pluća, spirometrija pluća se veoma često obavlja upravo u cilju dijagnostikovanja različitih plućnih oboljenja ili u cilju dijagnostikovanja smetnji sa funkcijom pluća, na čije se prisustvo već sumnja na osnovu određenih simptoma koji se kod pacijenta manifestuju ili na osnovu prethodno obavljenih drugih oblika pregleda pluća.

Zahvaljujući obavljanju spirometrije pluća, moguće je dijagnostikovati sledeće oblike plućnih oboljenja ili smetnji sa funkcijom pluća:

– Izraženost obliterativnog bronhitisa,

– Izraženost upale pluća,

– Izraženost hronične opstruktivne bolesti pluća,

– Izraženost bronhiektazije,

– Izraženost plućne hipertenzije,

– Izraženost alergijske reakcije koja je izražena na površini plućnog tkiva,

– Izraženost plućne fibroze,

– Izraženost cistične fibroze pluća,

– Izraženost astme,

– Izraženost karcinoma pluća,

– Izraženost restriktivnih poremećaja funkcije pluća,

– Izraženost smanjenog kapaciteta pluća.

Osim u cilju dijagnostikovanja upravo navedenih oblika plućnih oboljenja ili smetnji sa funkcijom pluća, obavljanju spirometrije pluća se može pristupiti i u cilju određivanja, to jest definisanja mere u kojoj je plućno tkivo eventualno oštećeno usled uticaja duvanskog dima ili usled udisanja bilo kog oblika otrovnih ili štetnih materija, kao što su materije koje su sadržane u hemijskim isparenjima, materije koje su sadržane u produktima sagorevanja i slično.

loading...

Takođe, obavljanju spirometrije pluća, veoma često se pristupa i onda kada je potrebno pouzdano i precizno utvrditi kapacitet pluća osobe koja se recimo bavi ili koja planira da se bavi ronjenjem ili koja se bavi određenim zanimanjem za koje je presudno imati dobar kapacitet pluća.

Recimo, osobe koje se profesionalno bave sportom kao što je vaterpolo ili kao što plivanje, veoma često mogu biti izložene potrebi da se podvrgnu obavljanju spirometrije, posebno onda kada planiraju da učestvuju na zahtevnim sportskim takmičenjima bilo da je reč o sportskim takmičenjima na državnom ili na svetskom nivou.

Osim prethodno navedenih, ciljevi obavljanja spirometrije pluća, mogu se odnositi i na nameru da se precizno i pouzdano utvrdi stepen delovanja i učinka određene terapije kojoj je pacijent kod kojeg je izražen određeni oblik plućnog oboljenja podvrgnut ili kojoj je u neposrednoj prošlosti bio podvrgnut, a koja ima ili koja je imala za cilj da dovede do izlečenja pacijenta.

U tom slučaju, dakle ukoliko se spirometrija obavlja u cilju provere i definisanja učinka određene terapije, njenom ponavljanju je preporučeno pristupiti nakon od prilike godinu dana od dana kada je prethodna spirometrija obavljena.

Pacijent koji se obavljanju spirometrije pluća izlaže iz upravo pomenutog razloga, prilikom svakog novog obavljanja spirometrije sa sobom treba da ponese nalaze odnosno rezultate prethodne spirometrije, kako bi lekar te nalaze, odnosno rezultate mogao da uporedi i da shodno tome odredi meru u kojoj je terapija kojoj je pacijent podvrgnut ispoljila delovanje i rezultirala učinkom.

Čak i osobe koje ne pripadaju prethodno navedenim grupama, ali koje jednostavno žele da steknu detaljan i pouzdan uvid u stanje svojih pluća, samoinicijativno od svog lekara mogu da zatraže uput za obavljanje spirometrije.

Spirometrija pluća – postupak

Postupak spirometrije pluća, obavlja se uz pomoć upotrebe specijalnog medicinskog aparata koji se naziva spirometar.

Neposredno pre obavljanja spirometrije pluća, pacijent treba da zauzme sedeći položaj i to tako da mu leđa budu pozicionirana savršeno pravilno, tačnije uspravno i bez nagiba napred ili unazad. Kada zauzme opisanu poziciju, pacijent uz asistenciju lekara treba da stavi specijalnu štipaljku na nos, tako da zaustavi protok vazduha kroz nos.

Zatim, pacijent treba da napravi maksimalni udah na usta i zadržavajući udahnut vazduh u ustima, u usta treba da stavi takozvani usnik koji predstavlja jedan od delova spirometra, a koji je napravljen od sterilisane plastike ili od specijalne vrste kartona i koji se menja nakon svake upotrebe spirometra.

Prilikom postavljanja usnika u usta, pacijent treba da obrati pažnju da se usnik nađe između njegovih usana, ali da ne bude zapušan jezikom (dakle, jezik treba da se drži ispod usnika) kako bi vazduh mogao neometano da prolazi kroz njega.

Kada na pravilan način postavi usnik, pacijent kroz njega najjače i najbrže što može treba da izdahne vazduh koji je prethodno udahnuo u svoja pluća. Pritom, prilikom izdaha, pacijent treba da se potrudi da taj izdah bude maksimalan i da se u unutrašnjosti pluća ne zadrži ni najmanje vazduha, ali i da vazduh ne uzlazi sa strane, već da bude usmeren isključivo kroz usnik spirometra.

Nakon što napravi maksimalni izdah, opet najjače i najbrže što može, pacijent treba da napravi maksimalan udah vazduha i to i dalje zadržavajući usnik u svojim ustima.

Tek kada napravi maksimalni udah, pacijent treba da izvadi usnik iz svojih usta.
Isti postupak, pacijent treba da obavi još nekoliko puta, tačnije onoliko puta koliko mu lekar kaže da je potrebno, a između svakog postupka izdisaja i udaha, treba da prođe po nekoliko sekundi.

Ukoliko lekar pacijentu da nekakvu drugačiju instrukciju u vezi načina disanja kroz spirometar, pacijent to treba da posluša i treba da postupi tačno po uputstvu lekara.

Svaki postupak izdisaja i udisaja kroz spirometar, automatski se beleži na displeju ovog medicinskog aparata, a po završetku obavljanja spirometrije se i štampa preko štampača koji je ugrađen u sam spirometar i na taj način se obezbeđuje trajan nalaz, na osnovu kojeg je u bilo kojem trenutku moguće definisati rezultate spirometrije.

Ono što je važno napomenuti, jeste da se može dogoditi da u se pacijent u toku obavljanja spirometrije zakašlje ili da postane izložen skraćenju ili trenutnom gubitku daha. Nastupanje takvih okolnosti, u određenoj meri utiče na način na koji se formiraju nalazi spirometrije i pojavu svake specifične promene, to jest pojave koja eventualno nastane u toku obavljanja spirometrije, potrebno je zabeležiti i razmotriti je u toku analize nalaza spirometrije.

Nešto što se preporučuje u cilju dobijanja jasnog i precizno definisanog nalaza u okviru obavljanja spirometrije, jeste da pacijent odsedi i da se odmori bar nekoliko minuta pre započinjanja spirometrije.

Cilj takve preporuke, ogleda se u tome što se jedino na taj način može steći uvid u realno stanje pluća, to jest plućne funkcije.

Naime, ukoliko je pacijent recimo zadihan neposredno pre započinjanja spirometrije, to se može odraziti na formiranje pogrešno definisanih nalaza koji su proistekli kao rezultat trenutnog, a ne opšteg i realnog stanja plućne funkcije.

Celokupan postupak obavljanja spirometrije traje okvirno oko deset minuta, a često i manje i nakon toga, pacijent se najnormalnije može vratiti svojim uobičajenim dnevnim aktivnostima.

Spirometrija pluća – nalazi i rezultati nalaza

Nalazi spirometrije pluća, dobijaju se neposredno po završetku obavljanja ove dijagnostičke metode i to u formi štampanog dijagrama, na kojem se jasno mogu uočiti krive, čiji oblik, dimenzije i položaj zavise od volumena odnosno od zapremine vazduha koju je pacijent izdahnuo iz pluća prilikom maksimalnog izdaha u toku obavljanja spirometrije.

Takođe, na oblik, na dimenzije i na položaj u kojem se krive mogu uočiti na dijagramu koji predstavlja nalaz spirometrije, utiče i brzina kojom je pacijent u toku obavljanja spirometrije ostvario maksimalni izdah i maksimalni udah.

Upravo na osnovu oblika, dimenzija i položaja u kojem se uočavaju krive na štampanom dijagramu, definišu se vrednosti štampanog dijagrama odnosno vrednosti nalaza spirometrije, na osnovu kojih se dalje definišu rezultati nalaza spirometrije.

Pritom, da bi se na osnovu navedenih parametara definisali rezultati nalaza spirometrije i da bi se na osnovu njih dijagnostikovalo eventualno prisustvo određenog obilka plućnog oboljenja ili smetnje sa funkcijom pluća, potrebno je da se vrednosti koje su utvrđene na štampanom dijagramu, odnosno na nalazu spirometrije uporede sa referentnim vrednostima nalaza spirometrije, koje se nalaze na odgovarajućoj tablici, a koje su definisane i koje se međusobno razlikuju u odnosu na pol pacijenta, u odnosu na konstituciju, odnosno visinu i težinu pacijenta i u odnosu na starost pacijenta.

Dakle, vrednosti nalaza spirometrije, ne mogu se posmatrati niti tumačiti generalno, već isključivo individualno i u odnosu na pol, na konstituciju i na starost pacijenta kojem pripadaju.

Tumačenje nalaza spirometrije, treba da obavlja isključivo pulmolog, to jest lekar specijalista za plućne bolesti.

U cilju dobijanja što jasnije i preciznije definisanih rezultata nalaza spirometrije, poželjno je da se uporedo sa tumačenjem nalaza spirometrije pristupi i tumačenju nalaza drugih dijagnostičkih metoda kojima je pacijent eventualno bio podvrgnut, a koje su takođe bile usmerene na pluća. Pod takvim dijagnostičkim metodama, mogu se podrazumevati mikrobiološka analiza uzorka plućnog sekreta, zatim rendgensko snimanje pluća, ultrazvučni pregled pluća i slično.

Spirometrija pluća – iskustva

Iskustva osoba koje su jednom ili više puta u toku svog života bile podvrgnute obavljanju spirometrije pluća, svedoče o tome da je reč o jednom od najpouzdanijih oblika testiranja stanja pluća. Naime, u gotovo 100% slučajeva, obavljanje spirometrije pluća rezultira ostvarivanjem savršeno pouzdanog i preciznog uvida u stanje pluća.

Samim tim, obavljanje spirometrije pluća predstavlja jedan od najkraćih puteva do postavljanja jasne dijagnoze različitih oblika plućnih bolesti ili smetnji sa funkcijom pluća.

Nešto što osobe koje su bile podvrgnute spirometriji pluća takođe navode kao prednost ove dijagnostičke metode, jeste da se ona za razliku od brojnih drugih dijagnostičkih metoda obavlja izuzetno brzo i da srazmerno tome izuzetno brzo i dovodi do uspostavljanja nalaza, rezultata nalaza i eventualno prisutne dijagnoze.

Zahvaljujući brzini kojom se obavlja spirometrija pluća i zahvaljujući brzini kojom se dolazi do nalaza, rezultata i do eventualno prisutne dijagnoze nakon obavljanja spirometrije pluća, pacijent kod kojeg se eventualno dijagnostikuje određeni oblik plućnog oboljenja, veoma brzo može da bude podvrgnut odgovarajućoj terapiji, a samim tim i da se dovede do ozdravljenja.

Takođe, još jedna u nizu pohvala na račun ove vrste dijagnostičke metode, usmerena je na račun činjenice da je ona u potpunosti bezbolna i da čak ne stvara ni najblaži osećaj bilo kog oblika neprijatnosti kod pacijenta.

Spirometrija pluća – cena

U većini medicinskih ustanova, usluga obavljanja spirometrije košta 4.500 dinara. U navedenu cenu, najčešće je uključen i specijalistički pregled pluća, to jest pulmološki pregled, ali i mogućnost izbora pulmologa koji će obaviti spirometriju pluća, kao i specijalistički pregled pluća.

Sponzorisano:

loading...
Loading...